jiao师介绍
Guillaume Labourdette
姓名 Guillaume Labourdette
个人简介 具备多年跨文化jiao学经yan,2013年获xia门大学优秀指导jiao师。在知名刊物上发表多篇论文,丰富de海外jiao学经yan和yanjiu经yanneng帮助万濠hui登录拓展国际视野、zeng强学keyanjiu水平。
jiao师寄yu